Algemene reisvoorwaarden Dagtochtencentrale.nl

Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst
1.1 Een overeenkomst is definitief indien de opdrachtgever en DAGTOCHTENCENTRALE.NL telefonisch, schriftelijk of mondeling een overeenkomst zijn aangegaan. Aansluitend ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van de overeenkomst van DAGTOCHTENCENTRALE.NL die getekend, binnen 7 werkdagen, per post of e-mail geretourneerd dient te worden. Indien de overeenkomst niet binnen 7 werkdagen getekend door DAGTOCHTENCENTRALE.NL is ontvangen, komt de overeenkomst niet tot stand en vervalt de boeking.
1.2 Indien opdrachtgever namens een groep een overeenkomst met DAGTOCHTENCENTRALE.NL aangaat, is opdrachtgever te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien
1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

Artikel 2: Betaling
2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient bij reservering van een arrangement en daarmee het aangaan van een overeenkomst met DAGTOCHTENCENTRALE.NL 14 dagen voor de reisdatum zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, een aanbetaling te worden gedaan van 20% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst.
2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient het restant van de reissom uiterlijk 3 dagen voor de reisdatum in het bezit te zijn van DAGTOCHTENCENTRALE.NL. Hiervoor ontvangt opdrachtgever een betalingsherinnering.
2.3 De betalingstermijnen die volgen uit de artikelen 2.1 en 2.2 zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar. DAGTOCHTENCENTRALE.NL kan er echter ook voor kiezen om de overeenkomst zonder ingebrekestelling per direct te beëindigen. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd en eventuele extra kosten voortvloeiend uit de annulering zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
2.4 Wanneer de betaling opeisbaar is geworden, is opdrachtgever op dat moment wettelijke rente verschuldigd aan DAGTOCHTENCENTRALE.NL.
2.5 Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikelen 2.1 en 2.2 genoemde termijnen, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Hierbij worden de toepasselijke wettelijke regelingen gevolgd. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 3: Reissom
3.1 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst/ offerte, gelden de vermelde tarieven per persoon bij minimaal 30 deelnemers per tocht.
3.2 In de reissom per persoon zijn inbegrepen, alle in het programma omschreven zaken, tenzij anders vermeld.
3.3 De kosten van eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
3.4 De tarieven zoals vermeld in de offerte zijn gebaseerd op tarieven en voorwaarden zoals bekend ten tijde van het opmaken van het programma.
3.5.Het aantal deelnemers kan tot 2 dagen voor vertrek worden gewijzigd en dit aantal personen zal dan worden gefactureerd. 3.6.DAGTOCHTENCENTRALE.NL behoudt zich het recht voor om voor het tot stand komen van de overeenkomst een tarief te wijzigen indien daarvoor aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

Artikel 4: Wijziging/ opzegging door de opdrachtgever
4.1 Wijzigingen in het programma op verzoek van de opdrachtgever kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. Naast de eventuele gewijzigde reissom kan DAGTOCHTENCDENTRALE.NL de klant € 25,= administratiekosten in rekening brengen indien de voorgestelde wijzigingen geen verhoging van de reissom met zich mee brengen. Door DAGTOCHTENCENTRALE.NL akkoord verklaarde wijzigingen in het programma worden binnen 14 dagen na schriftelijk akkoord gefactureerd aan de opdrachtgever.
4.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk wordt opgezegd, gelden de volgende voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen:
a. bij opzegging meer dan 3 maanden voor de reisdatum worden geen kosten in rekening gebracht;
b. bij opzegging tussen 3 maanden en 1 maand voor reisdatum wordt 30% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, in rekening gebracht;
c. bij opzegging tussen 1 maand en 14 dagen voor reisdatum wordt 50% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, in rekening gebracht;
d. bij opzegging tussen 14 dagen en 3 dagen voor reisdatum wordt 75% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, in rekening gebracht;
e. bij opzegging op de derde dag of minder dan drie dagen voor reisdatum wordt 100% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging, in rekening gebracht.
4.3 Eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen worden door DAGTOCHTENCENTRALE.NL verrekend met de op basis van artikel 4.2 door de opdrachtgever aan DAGTOCHTENCENTRALE.NL verschuldigde bedragen. Mocht DAGTOCHTENCENTRALE.NL op grond van dit artikel een bedrag aan de opdrachtgever moeten restitueren dan doet DAGTOCHTENCENTRALE.NL dit binnen 3 dagen na schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever.

Artikel 5: Wijziging/ opzegging door DAGTOCHTENCENTRALE.NL
5.1 Indien door omstandigheden die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van DAGTOCHTENCENTRALE.NL zijn gelegen, door DAGTOCHTENCENTRALE.NL wordt besloten dat een programma geen doorgang kan vinden of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht DAGTOCHTENCENTRALE.NL zich tot onmiddellijke schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.
5.2 Bij niet doorgaan van de reis verplicht DAGTOCHTENCENTRALE.NL zich tot terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reissom. DAGTOCHTENCENTRALE.NL zal binnen 3 dagen na schriftelijke opzegging de reeds betaalde reissom aan de opdrachtgever restitueren.

Artikel 6: Klachten
6.1 Indien de opdrachtgever zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en DAGTOCHTENCENTRALE.NL, dient de opdrachtgever zijn klacht direct, doch uiterlijk binnen 1 WEEK na reisdatum, schriftelijk te richten aan DAGTOCHTENCENTRALE.NL opdat deze een passende oplossing kan zoeken.
6.2 DAGTOCHTENCENTRALE.NL moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan in behandeling hebben genomen. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging.

Artikel 7: Algemeen voorbehoud
7.1 DAGTOCHTENCENTRALE.NL behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen in de reisroute en bijbehorende onderdelen indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk schriftelijke doorgegeven worden aan de opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 DAGTOCHTENCENTRALE.NL is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma, voor of tijdens het uitvoeren van de reis, als gevolg van overmacht zoals bijvoorbeeld, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot, files, terrorisme, ongevallen en extreme weersomstandigheden.
8.2 DAGTOCHTENCENTRALE.NL is niet aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de dood, letsel ongevallen, kwetsing verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemers tijdens of ten gevolge van de reis.
8.3 Mocht worden geoordeeld dat DAGTOCHTENCENTRALE.NL aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot eenmaal de reissom.

Artikel 9: Toepasselijk recht
9.1 Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.